Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2016

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

1 α. Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις:

  1. Ο Χαρίλαος Τρικούπης προώθησε τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος των δημοσίων σχολείων.
  2. Ο Ελ. Βενιζέλος ηγήθηκε του κινήματος στο Γουδή.
  3. Οι Σέρβοι απέκτησαν την ανεξαρτησία τους με τη Συνθήκη του Βερολίνου.
  4. Η Μεγάλη Βουλγαρία δημιουργήθηκε με το Συνέδριο του Βερολίνου.
  5. Το Νεοτουρκικό κίνημα είχε ως στόχο την ισονομία όλων των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

(Μονάδες 10)

   β. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

Εξαρχία, Μεγάλη Βουλγαρία

(Μονάδες 10)

 γ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β.

 

                         Α                                                      Β

1.     Πτώχευση ελληνικού κράτους              α. 1908
2.    Κίνημα στο Γουδή              β. 1913
3.    Μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 1864              γ. 1909
4.    Κίνημα Νεοτούρκων              δ. 1893
5.    Συνθήκη Βουκουρεστίου              ε. 1911

                

    (Μονάδες 5)

 

2 α. Τι σήμαινε την εποχή του Τρικούπη ο όρος εκσυγχρονισμός; Ποιοι παράγοντες τον επιβράδυναν;

(Μονάδες 10)

 

β. Ποιες διαφωνίες προέκυψαν μεταξύ των συμμάχων μετά την υπογραφή της Συνθήκης ειρήνης του Λονδίνου;

(Μονάδες 15)

 

 ΟΜΑΔΑ Β

1.Με βάση το ακόλουθο παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο εκσυγχρονιστικό έργο του Χαρίλαου Τρικούπη:

 

Προεκλογικός λόγος του Χαρίλαου Τρικούπη στις 7 Οκτωβρίου 1890

 

<<Ηνορθώθη το έθνος ηθικώς, ηνορθώθη το έθνος και υλικώς, εγένοντο όσα ο τόπος ηδύνατο να ευχηθή υπέρ της ιδίας αυτού αναπτύξεως. Εγένετο εργασία υπέρ της παραγωγής της χώρας, ηνοίχθησαν αι πύλαι αυτής προς την ατελή των γεωργικών προϊόντων εξαγωγήν, προεκλήθη διεθνώς η διάνοιξις των πυλών των ξένων αγορών, εγένετο εργασία και υπέρ της πολιτείας. Διερρυθμίσθησαν τα οικονομικά της χώρας, συνετάχθη δε αύτη και στρατιωτικώς, και μετ’ ολίγων καταπλέει στόλος, όστις θέλει περιαγάγει την ελληνικήν σημαίαν ανά το Αιγαίον, όπως εις αυτήν προσήκει. Εγένετο εργασία προς διευκόλυνσιν της εμπορίας της χώρας και της επικοινωνίας των κατοίκων αυτής δια των σιδηροδρόμων, δια των αμαξιτών οδών, δια της ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας>>.

 

Σπύρος Τζόκας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Οδοιπορικό στον 19ο αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σ.273.

(Μονάδες 25)

 

  1. Αφού διαβάσετε την ακόλουθη πηγή να περιγράψετε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο ελληνικός στρατός κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού πολέμου:

 

Γράμμα από το μέτωπο

 

{…} Ημείς εσυνηθίσαμεν πλέον να βαδίζωμεν και μαχόμεθα, προσπαθούμεν δε όσο το δυνατόν να προφυλασσόμεθα από το ψύχος, όπερ ήρξατο πολύ δριμύ με χιόνια. Μη Σας ανησυχεί τούτο διότι έχω ρούχα πλέον ή επαρκή, όχι μόνον όσα επήρα από Αθήνας, αλλά και από εδώ και αλλού. Φορώ 2 φανέλλες, 2 κας κορσέ χονδρά, 2 εσώβρακα, 2 ζεύγη κάλτσες, όλα μάλλινα, και έχω τρεις μανδύας. Όταν επισταθμεύομεν σε χωρία, έχομεν και φωτιά πολλή. Η τροφή είναι ολίγον ακανόνιστος, μέχρι δε προ ολίγου εστερρούμεθα και οινοπνεύματος, προ ημερών όμως ήρχισεν να δίδει η επιμελητεία κονιάκ, ρούμι, φανέλλες κι έτσι μπαλωνόμεθα. Οι πυρετοί, Δόξα τω Θεώ, εξαλείφθησαν, ήρχισεν όμως κατ’ ανησυχητικόν βαθμόν η ψείρα, διότι δεν δυνάμεθα να αλλάζωμεν συχνά, διότι δεν μπορούμε να πλύνωμεν τα λερωμένα ρούχα…Το μόνον όπου εχάλασαν τελείως τα παπούτσια μου και φορώ τα αδιάβροχα, τα οποία και αυτά θα χαλάσουν και δεν γνωρίζω αν θα υπάγωμεν εις πόλιν τινά ίνα αγοράσω άλλα…

 

Ημερολόγια και Γράμματα από το Μέτωπο, Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, εισαγωγή-επιμέλεια Λύντια Τρίχα, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1993, σ. 229-230

(Μονάδες 25)

Read Full Post »

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ppt1

Read Full Post »

Read Full Post »

Φιλόλογοι: Προσλήφθηκε μόλις το 2,7% όσων έκαναν αιτήσεις!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι αιτήσεις τους φέτος έφθασαν τις 22.443 έναντι των 20.765 το σχολικό έτος που πέρασε. Είχαμε 1678 νέες αιτήσεις σε μια ειδικότητα όπου οι προσλήψεις έφθασαν πέρσι σε 830 περίπου, δηλαδή, περίπου 20.000 δεν εργάστηκαν ως αναπληρωτές.

Τη νέα σχολική χρονιά μόλις το 2,7% των φιλολόγων που βρίσκονται στους πίνακες αναπληρωτών έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές καθώς έχουμε μείωση των ωρών των φιλολογικών μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι φιλόλογοι χωρίς προϋπηρεσία έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη, ενώ οι φιλόλογοι με προϋπηρεσία-αναπληρωτές πλησιάζουν τα 40!

Η κατάσταση στον κλάδο των φιλολόγων είναι τραγική, οι προσλήψεις είναι ελάχιστες, ενώ κάθε χρόνο αποφοιτούν περισσότεροι από 2.000 φιλόλογοι.

Φέτος έχουμε μέχρι τώρα τις ακόλουθες προσλήψεις:

• 583 προσλήψεις στα Γενικά Σχολεία
• 3 προσλήψεις σε Εκκλησιαστικά Σχολεία
• 10 προσλήψεις σε Δομές Προσφύγων
• 3 στην Αυλώνα

Συνολικά έχουμε 599 προσλήψεις αναπληρωτών φιλολόγων, δηλαδή περίπου μόλις το 2,7% όσων έκαναν αίτηση!

http://www.efsyn.gr/

 

Read Full Post »

Προσλήψεις 562 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12 ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ-ΔΕ στη Β/θμια Εκπαίδευση.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 562 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ-ΔΕ για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1) αναπληρωτής κλάδου ΠΕ14.04, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .

Ο πίνακας προσλήψεων

Read Full Post »

« Newer Posts

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...