Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων 2015 ξεκινούν από τη Δευτέρα 15-6-2015 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 7-7-2015. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας password. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

– θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

– Από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ως και την Τρίτη 7-7-2015, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

– Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2015 και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2013 ή 2014, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
—–

Βαθμός Προτερ.

Μαρούσι, 11-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 92282/Ε1
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210 34432167

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ
2014-15».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 εδάφιο στ) της παρ. 1 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ. 24 Α’),
β) του άρθρο 12, παρ. 3 & 4, του άρθρου 20 παρ. 1.3 και του άρθρου 21, παρ. 1 του
ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α),
γ) του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄),
δ) του άρθρο 28 παρ.2α και 9 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013),
ε) του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄),
στ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003,του άρθρου
17 του Ν.3402/2005 και του άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και
ζ) του άρθρου 27 παρ. 3ε και του άρθρου 32 παρ. 5 του Π.Δ. 114/2014.
2. Την με αριθμ. πρωτ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-15.
3. Την με αριθμ. 6/10-06-2015 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 2
Αποφασίζουμε
1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική
κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
2. Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί
παρακαλούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μεταθέσεων τα οποία μαζί με τα
δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα πρέπει να αποσταλούν στις Δ/σεις που
μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα οικεία ΠΥΣΠΕ για
την τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένα σχολεία κάθε περιοχής μετάθεσης. Τα
κοινοποιητήρια θα εκδοθούν βάσει της παρούσας απόφασης και με τη λήψη των σχετικών
αναφορών που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα e-Datacenter.
3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας
Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους από 22-06-2015 μέχρι 25-06-
2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

15_06_11_metath_id_ag

15_06_11_metath_prot_ada

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...