Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 9 Φεβρουαρίου 2009

Περίπου 8.500 αναπληρωτές αναμένεται να προσληφθούν συνολικά τη νέα σχολική χρονιά στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο αριθμός μπορεί να μεγαλώσει να συνεχιστεί και φέτος το κύμα φυγής για συνταξιοδότηση που παρατηρήθηκε την περσινή χρονιά στον χώρο των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται με αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από: α) προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, β) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση, γ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.

Παράλληλα δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν μπορεί να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών (Αριθμ. 329/2005 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του ΝΣΚ).

http://www.tanea.gr

Read Full Post »

Τη σχολική χρονιά 2009/10 θα διοριστούν στη δημόσι α Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περίπου 6.300 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα αναμένεται να προσληφθούν περίπου 8.500 αναπληρωτές και 10.000 ωρομίσθιοι. Τις θέσεις αυτές θα διεκδικήσουν περίπου 175.000 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση- ανάλογα με την κατηγορία (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι)- το καλοκαίρι του 2009. contentsegment_10119175w450_h_r0_p0_s1_v1jpg

http://www.tanea.gr

Read Full Post »

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

(ΠΡΟΚ. 2Π/2008)

Καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στις οποίες εξετάστηκαν οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών (ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων), ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας [Προκήρυξη 2Π/2008 – ΦΕΚ 515/8.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ].

Οι παρακάτω απαντήσεις είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται ως ορθές από το ΑΣΕΠ και αυτές με βάση τις οποίες θα γίνει η βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων. Επισημαίνεται ότι στην ερώτηση 41 (Α’ θεματική ενότητα) του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ως ορθές αναγνωρίζονται δύο απαντήσεις: η απάντηση (β) με βάση την εξεταστέα ύλη για το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και η απάντηση (δ) σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες της κβαντικής φυσικής.

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ (ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.
ΕΡ.
ΑΠ.

1
δ
11
α
21
γ
31
β
41
γ
51
β
61
β

2
δ
12
γ
22
β
32
γ
42
α
52
γ
62
δ

3
β
13
δ
23
γ
33
α
43
β
53
γ
63
β

4
α
14
β
24
β
34
β
44
γ
54
α
64
β

5
β
15
γ
25
δ
35
α
45
α
55
β
65
δ

6
δ
16
α
26
δ
36
β
46
β
56
γ
66
γ

7
γ
17
δ
27
δ
37
δ
47
γ
57
γ
67
δ

8
δ
18
β
28
β
38
β
48
δ
58
α
68
γ

9
α
19
β
29
β
39
γ
49
α
59
γ
69
α

10
δ
20
γ
30
β
40
δ
50
β
60
β
70
β (περισσότερα…)

Read Full Post »

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...