Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 12 Ιανουαρίου 2009

1. Η ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται:

α) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση β) στα γυμνάσια γ) στα λύκεια δ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στα γυμνάσια 2. Η συνεχιζόμενη μάθηση αφορά:

α) όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους β) τους πτυχιούχους των ΑΕΙ γ) τους αποφοίτους λυκείου που δεν θα φοιτήσουν σε μια σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δ) τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 3. Αυτενέργεια και καθοδήγηση στη μαθησιακή διαδικασία:

α) αυτοαναιρούνται/ δεν συνδέονται β) αλληλοσυμπληρώνονται/ συνδέονται γ) εφαρμόζονται για μαθητές προεφηβικής ηλικίας δ) αποτελούν χαρακτηριστικά της φυσικής αγωγής 4. Για τη γνωστοποίηση των βαθμών, είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να:

α) ανακοινώνει τους βαθμούς στην ολομέλεια της τάξης β) ενημερώνει τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο γ) αναρτά τους βαθμούς στο γραφείο των καθηγητών δ) τίποτα από τα παραπάνω 5. Η περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή αφορά: α) τον προσδιορισμό των γνώσεων του μαθητή β) τον αξιολογικό έλεγχο του Αναλυτικού Προγράμματος γ) τη λεπτομερή περιγραφή του συνόλου των χαρακτηριστικών του μαθητή δ) την αξιολόγηση της προσπάθειας του εκπαιδευτικού 6. Παράλληλα με την κριτική σκέψη, το σχολείο επιδιώκει να αναπτύξει και τη δημιουργική. Σε αυτό συμβάλλει και η συχνή χρήση ερωτήσεων του τύπου:

α) συγκλίνουσας σκέψης β) αποκλίνουσας σκέψης γ) επαγωγικού συλλογισμού δ) ανάκλησης και αναγνώρισης δεδομένων 7. Να σημειώσετε ποια από τις παρακάτω διδακτικές αρχές ΔΕΝ προτείνεται από τη σύγχρονη Διδακτική α) η αρχή της συνεχούς επανάληψης β) η αρχή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας γ) η αρχή της εποπτείας δ) η αρχή της αυτενέργειας 8. Τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών που ισχύουν σήμερα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας:

α) διατηρούν την αυτόνομη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων β) καταργούν την αυτόνομη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων γ) δεν εμπεριέχουν διακριτά μαθήματα δ) δεν έχουν ειδικά μαθήματα αλλά μόνο διαθεματικές προσεγγίσεις 9. Ποιο από τα τέσσερα στοιχεία που δίνονται παρακάτω ΔΕΝ συνδέεται με τους στόχους της αξιολόγησης του μαθητή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις;

α) η διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης β) ο σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της μάθησης γ) η προαγωγή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης δ) η απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων εκ μέρους των μαθητών μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής τους 10. Όταν ο σχολικός σύμβουλος διαπιστώσει ότι κάποιος εκπαιδευτικός παρουσιάζει αδυναμία άσκησης εκπαιδευτικού έργου:

α) εισηγείται προς την Περιφερειακή Διεύθυνση την εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος β) ενημερώνει προφορικά τον διευθυντή του σχολείου γ) ζητεί να τεθεί ο εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα δ) δεν δικαιούται να προβεί σε καμία ενέργεια 11. Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει: α) το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο β) το δημοτικό και το γυμνάσιο γ) το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο δ) το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο 12. Κατά την αξιολόγηση ενός μαθητή, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να:

α) τον συγκρίνει με τους άλλους μαθητές β) να τον κρίνει με βάση τον στόχο που καλείται να πετύχει γ) να τον συγκρίνει πάντοτε με έναν καλύτερο μαθητή δ) να τον συγκρίνει πάντοτε με έναν αδύνατο μαθητή 13. Η κύρια αποστολή της ερώτησης του εκπαιδευτικού είναι:

α) να ελέγχει αν οι μαθητές απέκτησαν συγκεκριμένες γνώσεις β) να δραστηριοποιεί τη σκέψη των μαθητών, προκαλώντας προβληματισμό και διάλογο γ) να επιβάλλει την πειθαρχία δ) να προβάλλει την αυθεντία του 14. Το σημαντικότερο στοιχείο για τη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον είναι:

α) το συναισθηματικό β) το κοινωνικό γ) το εργασιακό δ) τίποτε από τα παραπάνω 15. Ο εκπαιδευτικός με το στυλ διδασκαλίας-αγωγής που εφαρμόζει στην τάξη, μπορεί να προάγει καλύτερα τις διαπροσωπικές σχέσεις:

α) αν διδάσκει κυρίως με μονόλογο, απευθυνόμενος συχνά και απρόσωπα σε όλη την τάξη β) αν διδάσκει με χαλαρό τρόπο, αφήνοντας πολλή ελευθερία στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές για την κατάκτηση της γνώσης γ) αν διδάσκει ωθώντας τους μαθητές σε συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες δ) αν διδάσκει αγαπώντας και υποβοηθώντας εξίσου όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 16. Η αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση που αναπτύσσουν οι μαθητές α) έχουν κυρίως βιολογική βάση β) καθορίζονται με βάση τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του παιδιού γ) καθορίζονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές δ) καθορίζονται από τη σχολική τους επίδοση 17. Η ανθρωπιστική σχολή του C. Rogers θεωρεί ότι βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι:

α) να ανατροφοδοτεί άμεσα και συστηματικά με αμοιβές και ποινές τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή β) να διαμεσολαβεί και να στηρίζει άμεσα τη διαδικασία μάθησης γ) να προβάλλει με πειστικό τρόπο την όλη συμπεριφορά του ως πρότυπο προς μίμηση δ) να εξασφαλίζει στον μαθητή προϋποθέσεις για ελεύθερη επιλογή και αυτορύθμιση 18. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές αποδεικνύεται ότι:

α) δικαιώνονται, διότι βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα β) διαφοροποιούν τη διδακτική συμπεριφορά τους και μέσω αυτής της διαφοροποίησης «δικαιώνονται» γ) δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών δ) δεν συσχετίζονται με την πορεία μάθησης των μαθητών 19. Η πνευματική ανεπάρκεια του ατόμου οφείλεται κυρίως:

α) στην κληρονομικότητα β) στο περιβάλλον γ) στην εκπαίδευση δ) σε αστάθμητους παράγοντες 20. Η δημιουργία οικείων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αποτελεί σημαντική παράμετρο της διδακτικής διαδικασίας, διότι:

α) ενεργοποιεί τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση β) καθιστά ευκολότερο τον έλεγχο των μαθητών γ) αυξάνει την ανεκτικότητα του εκπαιδευτικού στα λάθη των μαθητών δ) καθιστά πιο ευέλικτη την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος 21. Η σύγχρονη παιδαγωγική άποψη θεωρεί ότι οι αυστηρές ποινές:

α) είναι αναγκαίες και αναπόφευκτες β) καθιστούν τους μαθητές λιγότερο ικανούς για αυτοκαθορισμό γ) εκριζώνουν αποτελεσματικά τις έμφυτες τάσεις του παιδιού προς την παρεκτροπή δ) διδάσκουν εμπράκτως τους μαθητές ότι στη ζωή τα λάθη τιμωρούνται 22. Σημειώστε ποιοι είναι οι ρόλοι ενός σύγχρονου (αναλυτικού) Προγράμματος Σπουδών:

α) λειτουργεί ως πυξίδα, η οποία καθοδηγεί και συμβουλεύει τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό, στην πραγματοποίηση και στην αξιολόγηση της διδασκαλίας του β) αναφέρεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί μέσα στη σχολική χρονιά γ) προδιαγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια την πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία του δ) συμπληρώνει το περιεχόμενο του βιβλίου του μαθητή με πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός μια πληρέστερη εικόνα του θέματος κάθε διδακτικού κεφαλαίου 23. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το ΔΕΠΠΣ, η οριζόντια διασύνδεση ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται αυτοτελώς επιδιώκεται συστηματικά:

α) με την παράλληλη διδασκαλία θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών β) με μεθόδους διδασκαλίας που προσιδιάζουν στη διεπιστημονικότητα γ) με την ενιαιοποίηση της ύλης μέσα από διαθεματικές διασυνδέσεις δ) με την ενοποίηση της ύλης με διεπιστημονικές προσεγγίσεις 24. Διδασκαλία σε ένα γνωστικό αντικείμενο με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) σημαίνει κυρίως:

α) διδασκαλία του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών β) διδασκαλία με βάση τους σκοπούς, τους επιμέρους στόχους και τις ενότητες του γνωστικού αντικειμένου, όπως προβλέπονται στο αντίστοιχο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ γ) κατάργηση του σχολικού βιβλίου μαθητή και διαμόρφωση αυτοσχέδιων ενοτήτων από τον εκπαιδευτικό με την αξιοποίηση σχεδίων εργασίας δ) διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου με την αξιοποίηση ποικίλων μέσων και μεθόδων, για την επίτευξη στόχων που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός 25. Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί εκπαιδευτικό μέσον που επιτελεί πολλές λειτουργίες. Οι τέσσερις βασικότερες από αυτές είναι:

α) διδακτική, μαθησιακή, γνωσιακή και ιδεολογικοκοινωνική β) καθοδηγητική, μαθησιακή, οικονομική και αισθητική γ) μαθησιακή, αισθητική, τυποεκδοτική και κοινωνική δ) διδακτική, πληροφοριακή, κανονιστική και οικονομική 26. Η κυρίαρχη άποψη για το «παραπρόγραμμα» (ή άτυπο/κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα) είναι ότι: α) έπαψε να λειτουργεί από τη στιγμή που «αποκαλύφθηκε» β) ήταν πάντα «αμελητέο μέγεθος» γ) είναι πάντα «παρόν» και συχνά λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα δ) αποδείχθηκε μία άνευ περιεχομένου ιδέα, που ήδη εγκαταλείπεται 27. Τα καινοτόμα προγράμματα, τα οποία κατά τον νόμο καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι να στηρίξουν, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) εισάγουν τη νέα τεχνολογία στο εκπαιδευτικό σύστημα β) αναδιαρθρώνουν ριζικά τη δομή, το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος γ) εμπλουτίζουν και αλλάζουν τις πρακτικές, τις νοοτροπίες και τους ρόλους που αφορούν ευρύτερες πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος δ) εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος με στοιχεία τοπικού ή επικαιρικού ενδιαφέροντος 28. Με τα δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, ως σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης ενός σχολικού, θεωρούνται:

α) η επιστημονική εγκυρότητα, η ιδεολογική ουδετερότητα και η πλούσια εικονογράφηση β) η συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η επιστημονική εγκυρότητα, η διδακτική και μαθησιακή λειτουργικότητά του γ) το ευσύνοπτο του βιβλίου, η ιδεολογική ουδε τερότητα και η πλούσια εικονογράφηση δ) η ιδεολογική ουδετερότητα, η τυποεκδοτική εμφάνιση και ο βαθμός αναγνωσιμότητάς του 29. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις εκφράζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα το περιεχόμενο του όρου «ανοιχτό σχολικό κλίμα»:

α) οι εκπαιδευτικοί με πνεύμα συνεργασίας αποφασίζουν από κοινού να διοικήσουν τη σχολική μονάδα β) ο διευθυντής είναι δεκτικός σε αλλαγές και καινοτομίες και υιοθετεί κάθε νέα ιδέα από γονείς ή φορείς γ) εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές οργανώνουν ανοιχτές συναντήσεις, για να συζητήσουν και να επιλύσουν από κοινού θέματα της σχολικής μονάδας δ) στη σχολική μονάδα διευθυντής και σύλλογος διδασκόντων διαμορφώνουν σε πνεύμα συναδελφικότητας, προγραμματίζουν και υλοποιούν καινοτόμες δράσεις 30. Η σύγχρονη διδακτική θεωρεί ότι η άμεση διδασκαλία είναι ιδιαίτερα πρόσφορη για:

α) την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών β) την ανάλυση αξιών και διλημμάτων γ) την ανάπτυξη στάσεων και αφηρημένων ιδεών δ) τη διδασκαλία γνώσεων διαδικαστικής φύσης 31. Διαβάσατε στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών τον όρο διαθεματικότητα. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο αυτό;

α) Τα θέματα του μαθήματος προσεγγίζονται έτσι ώστε να εμπλέκονται και άλλα μαθήματα β) Οι εξετάσεις οργανώνονται κατά θέματα γ) Τα θέματα του μαθήματος παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία δ) Οι καθηγητές του ίδιου μαθήματος συνεργάζονται έτσι ώστε να μοιράζονται μεταξύ τους τα θέματα του βιβλίου 32. Αποτελεσματικό είναι το μάθημα α) που προετοιμάζει καλά τους μαθητές για τις εξετάσεις β) στο οποίο εξετάζεται κάθε φορά σε ποιο μέτρο οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν την ύλη που παραδόθηκε γ) στο οποίο ο καθηγητής συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών, έτσι ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν όλοι ενεργά στη διεξαγωγή του δ) στο οποίο ο καθηγητής παραδίδει μετωπικά τη νέα ύλη, ώστε να ελέγχει την τάξη 33. Το σχέδιο μαθήματος α) είναι ένα κανονιστικό κείμενο που περιορίζει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του καθηγητή β) προδιαγράφει την πορεία του μαθήματος και περιορίζει τον κίνδυνο της άγονης χρήσης του χρόνου γ) είναι το μυστικό όπλο του καθηγητή που δεν πρέπει να δουν οι μαθητές, για να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις γνώσεις του καθηγητή τους δ) είναι μια περιττή πολυτέλεια, αφού ούτως ή άλλως η τάξη καθορίζει την πορεία του μαθήματος 34. Αποτελεσματικός καθηγητής είναι αυτός που α) έχει καλή μνήμη και παραδίδει το μάθημα όπως ακριβώς αναφέρεται στο διδακτικό εγχειρίδιο β) κάνει ερωτήσεις σχετικές με το επόμενο κεφάλαιο, για να αναγκάσει τα παιδιά να διαβάζουν και για το επόμενο μάθημα γ) φέρνει πρόσθετο υλικό και δίνει οδηγίες σχετικές με τον στόχο του μαθήματος για την αξιοποίησή του στην τάξη δ) δεν δίνει εξηγήσεις, αλλά προτρέπει την ώρα του μαθήματος τους μαθητές να διαβάσουν το νέο μάθημα από το βιβλίο, για να το καταλάβουν 35. Για μια παιδοκεντρική διάσταση στο μάθημα απαιτείται:

α) Μια συστηματική και εμπεριστατωμένη μελέτη της παιδικής ηλικίας β) Μια επίπονη προσπάθεια εντοπισμού των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων όλων των παιδιών της τάξης γ) Αγάπη και ενδιαφέρον για το παιδί δ) Όλα τα παραπάνω 36. Οι μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών προάγονται όταν α) καλούνται οι μαθητές να σκεφθούν πώς μαθαίνουν β) δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές της επιστήμης που υποστηρίζει το εν λόγω μάθημα γ) το εγχειρίδιο προβλέπει την επανάληψη των θεμάτων σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο δ) μεταφέρονται στην πράξη οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές 37. Ποια από τις παρακάτω μορφές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή δεν υφίσταται;

α) αρχική ή διαγνωστική β) συγκλίνουσα ή επιβεβαιωτική γ) σταδιακή ή διαμορφωτική δ) τελική ή συνολική 38. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμπεριφοράς που παρατηρούνται κατά την εφηβεία χρειάζεται άμεση παρέμβαση και όχι αντιμετώπιση του τύπου «θα το ξεπεράσει με τον καιρό»:

α) υπερβολικό άγχος β) υπερβολική τάση για ονειροπόληση γ) συχνές εκρήξεις επιθετικής συμπεριφοράς δ) ψυχογενής ανορεξία 39. Ποια από τις παρακάτω αρχές της αξιολόγησης δεν είναι σωστή;

α) η αξιολόγηση είναι μία διαρκής και σκόπιμη λειτουργία που έπεται της διαδικασίας της μάθησης β) η αξιολόγηση διενεργείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια γ) η αξιολόγηση αφορά όχι μόνο την επίδοση, αλλά και την πρόοδο του συγκεκριμένου μαθητή δ) η αξιολόγηση διενεργείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους μαθητές 40. Η σύγχρονη Διδακτική εκλαμβάνει τη διδασκαλία και τη μάθηση ως διαδικασία α) μετάδοσης γνώσεων από τον δάσκαλο στον μαθητή β) συμμετοχική, επικοινωνιακή και αμοιβαία μετασχηματιστική γ) εξάσκησης για την απόκτηση απλών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων δ) προσαρμογής εκπαιδευτικού και μαθητή στις απαιτήσεις του περιεχομένου της διδασκαλίας 41. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την ψυχολογία της παρώθησης, μπορούν να ενισχύσουν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών αποτελεσματικότερα με:

α) την επιεική βαθμολογία και την παροχή βοήθειας, όταν οι μαθητές δυσκολεύονται β) τον συνεχή έπαινο και τη συστηματική επιβράβευση γ) την προσαρμογή της διδασκαλίας στα ενδιαφέροντα των μαθητών δ) την εναλλακτική, αλλά πάντα διακριτική, χρήση ποινών και αμοιβών 42. Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη προκρίνει τη διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τις μαθητικές μικρο-ομάδες (ομαδοσυνεργατική), διότι οι μαθητές:

α) μαθαίνουν γρηγορότερα και περισσότερα β) έχουν συχνά τη δυνατότητα να εξηγούν ο ένας στον άλλον και έτσι να κατανοούν καλύτερα το μάθημα γ) που διαθέτουν αρχηγικές ικανότητες έχουν την ευκαιρία να τις αναπτύξουν δ) προετοιμάζονται καλύτερα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας 43. Δραστηριότητες υπόθεσης και πρόβλεψης κατά τη σύγχρονη Διδακτική:

α) θεωρούνται άριστες διδακτικές επιλογές, διότι ενισχύουν τις προϋποθέσεις μάθησης β) πρέπει να τις αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί, διότι δημιουργούν σύγχυση, αβεβαιότητα και άγχος στους μαθητές γ) προσφέρονται μόνο για μεγάλης ηλικίας μαθητές, που έχουν σχετικές εμπειρίες δ) ούτε ωφελούν, ούτε βλάπτουν, απλώς αποτελούν σπατάλη πολύτιμου χρόνου και γι΄ αυτό πρέπει να τις αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί 44. Ο φάκελος εργασιών (portfolio) του μαθητή, που χρησιμοποιείται ως μέσον αξιολόγησης, παίρνει τη μορφή:

α) φακέλου που περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών του μαθητή β) φακέλου που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές εργασίες του μαθητή γ) φακέλου που περιλαμβάνει αρχείο εργασιών θεματικά ταξινομημένων δ) φακέλου που περιλαμβάνει αρχείο εργασιών αξιολογημένων από δάσκαλο και μαθητή με κριτήρια που είχαν προηγουμένως από κοινού διαμορφωθεί 45. Ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη της εκπαίδευσης επιτελούν τον ρόλο τους, τα εντάσσει σε συγκεκριμένο τύπο «άσκησης ηγεσίας». Να εντοπίσετε ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι ασύμβατη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τον (μετασχηματιστικό) τύπο ηγεσίας που προτείνει η βιβλιογραφία για τα στελέχη της εκπαίδευσης:

α) είναι προσανατολισμένα στη διεκπεραίωση του έργου και επικοινωνούν με το προσωπικό πρωτίστως σε ατομική και δευτερευόντως σε συλλογική βάση β) βασίζουν στη συλλογικότητα τον προγραμματισμό, τη δράση και την εν γένει επικοινωνία στον τομέα ευθύνης τους γ) προωθούν μέσα από την προσωπική εμπλοκή του προσωπικού την αποστολή της εκπαίδευσης δ) ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στον τομέα ευθύνης τους 46. Οι μεταγνωστικές ερωτήσεις κατά τη μαθησιακή διαδικασία βοηθούν τους μαθητές να:

α) παρακολουθούν τη διαδικασία της σκέψης τους β) ασκούνται σε σημαντικές μνημονικές τεχνικές γ) κάνουν συχνές επαναλήψεις δ) θυμούνται και μετά το μάθημα τα βασικά του στοιχεία 47. Οι σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης διαφοροποιούνται μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη φύση και τις εσωτερικές δυνατότητες του παιδιού. Από τις δηλώσεις που ακολουθούν, να σημειώσετε εκείνη που θεωρείται λανθασμένη:

α) ο Β. F. Skinner και η σχολή που εκφράζει θεωρούν ότι το παιδί δεν έχει εγγενώς την εσωτερική υποδομή για αυτορυθμιζόμενη μάθηση και ανάπτυξη β) ο C. Rogers και η σχολή που εκφράζει θεωρούν ότι το παιδί δεν έχει εγγενώς την εσωτερική υποδομή για αυτορυθμιζόμενη μάθηση και ανάπτυξη γ) o J. Ρiaget και η σχολή που εκφράζει θεωρούν ότι το παιδί έχει εγγενώς την εσωτερική υποδομή για γνωστική ανάπτυξη δ) o Α. Βandura και η σχολή που εκφράζει συγκεράζουν κατά κάποιον τρόπο τις απόψεις των Β. F. Skinner και J. Ρiaget 48. Σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση που βασίζονται στη σχολή σκέψης του L. Vygotsky υποστηρίζουν ότι:

α) ο δάσκαλος μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης διατηρεί τον διδακτικό του ρόλο β) ο δάσκαλος περιορίζεται δραστικά σε ρόλους διευκόλυνσης της μάθησης γ) ο δάσκαλος και το σχολείο δεν διαδραματίζουν και σπουδαίο ρόλο στη μάθηση και την ανάπτυξη, οι οποίες τελικά καθορίζονται κατά κύριο λόγο από εξωσχολικές παραμέτρους, κοινωνικής φύσης δ) ο δάσκαλος μπορεί να κάνει λίγα πράγματα, σε περιορισμένο βαθμό και σε συγκεκριμένους τομείς 49. Η σύγχρονη διδακτική θεωρεί ότι οι κατηγοριοποιήσεις, διατάξεις και ιεραρχήσεις:

α) αποτελούν δραστηριότητες που ενεργοποιούν λειτουργίες της κριτικής σκέψης και ως τέτοιες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην καθημερινή διδασκαλία β) αποτελούν δραστηριότητες του παραδοσιακού σχολείου και πρέπει να τις αποφεύγει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός γ) είναι καλές για τις μικρές ηλικίες, αλλά χάνουν το νόημά τους για τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας δ) σε όλες τις ηλικίες τυποποιούν τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων και πρέπει να τις αποφεύγουν οι εκπαιδευτικοί 50. Η (νεο)βυγκοτσκιανή σχολή σε σχέση με την μπιχεβιοριστική σχολή και με την ανθρωπιστική (=ουμανιστική) σχολή:

α) σχεδόν ταυτίζεται με την μπιχεβιοριστική β) σχεδόν ταυτίζεται με την ανθρωπιστική γ) παίρνει ενδιάμεση θέση (συνδυαστική) με κλίση προς την μπιχεβιοριστική δ) παίρνει ενδιάμεση θέση (συνδυαστική) με κλίση προς την ανθρωπιστική Οι σωστές απαντήσεις
1 δ, 2 α, 3 β, 4 β, 5 γ, 6 β, 7 α, 8 α, 9 γ, 10 α, 11 α, 12 β, 13 β, 14 α, 15 γ, 16 γ, 17 δ, 18 β, 19 α, 20 α, 21 β, 22 α, 23 α, 24 β, 25 α, 26 γ, 27 γ, 28 β, 29 δ, 30 δ, 31 α, 32 γ, 33 β, 34 γ, 35 δ, 36 α, 37 β, 38 δ, 39 α, 40 δ, 41 γ, 42 β, 43 α, 44 δ, 45 β, 46 α, 47 β, 48 α, 49 α, 50 δ

http://www.tanea.gr

Read Full Post »

Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στον γραπτό διαγωνισμό θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε θεματικής ενότητας είναι 4 ώρες και αρχίζει από τη διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους. Τα θέματα για την εξέταση του κάθε μαθήματος μαζί με τις επεξηγήσεις θα διανεμηθούν γραπτά στους υποψηφίους από τους επιτηρητές με την έναρξη της εξέτασης. 2.Στους υποψηφίους θα δοθεί, πλήρως, ο προβλεπόμενος για την εξέταση χρόνος των τεσσάρων (4) ωρών, ανεξάρτητα από την ώρα που θα διανεμηθούν τα θέματα. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, ο διαγωνιζόμενος έχει την ευχέρεια, εφόσον στην εξέταση περιλαμβάνονται δύο (2) ή περισσότερα μαθήματα, να διαθέσει για κάθε μάθημα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί το σύνολο της ώρας που ορίζεται στο πρόγραμμα.

3. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης της κάθε θεματικής ενότητας, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να βρίσκονται εντός της αίθουσας που θα διαγωνισθούν, τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

4.Οι υποψήφιοι για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδηγήσεως). Εάν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην αίθουσα.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρο) και μία γομολάστιχα, εάν το επιθυμούν. Δεν επιτρέπεται όμως η χρήση διορθωτικού (blanco), καθώς και η χρήση οιασδήποτε υπολογιστικής μηχανής.

Δεν επιτρέπεται επίσης να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις γραπτές, ή άλλου είδους βοηθήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Μπορούν όμως να έχουν μαζί τους ένα θερμός με νερό ή αναψυκτικό, εάν το επιθυμούν. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται. 6.Οι επιτηρητές της αίθουσας επικολλούν στα οικεία πλαίσια των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες (barcodes), με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια υπογράφουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την κάθε ετικέτα.

7. Η έξοδος δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους αν δεν έχει περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης. 8.Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν το τετράδιο ή το απαντητικό φύλλο μαζί με όλο το άλλο γραπτό υλικό που τους έχει δοθεί (θέματα, οδηγίες κ.λπ.), πριν από την έξοδό τους από την αίθουσα.

9.Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία καλύπτονται με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα, παρουσία του, και υπογράφουν στην τελευταία σελίδα των απαντήσεων του τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του απαντητικού φύλλου. Επιπλέον καταστρέφουν το βοηθητικό μέρος του απαντητικού φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο γραπτό βοηθητικό υλικό (θέματα, οδηγίες, πρόχειρο).

10.Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το τετράδιο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο τετράδιο σημεία αναγνωρίσεως ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από τον διαγωνισμό, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται.

ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΝLINE

Read Full Post »

s506461629_1762562_8650Είναι απορίας άξιο πώς ένας λαός που έχει υποστεί μια γενοκτονία πριν 60 χρόνια,ξεχνά τόσο γρήγορα και προκαλεί ο ίδιος μία ανάλογη..
Το θύμα έγινε θύτης μετά από 60 χρόνια..
Και όλοι εμείς συνένοχοι γιατί σιωπούμε μπροστά στα εγκλήματα που διαπράττει καθημερινά η κυβέρνηση του Ισραήλ.
Εγκλήματα κατά αμάχων..
Εγκλήματα κατά μικρών τρυφερών ψυχών..
Στη Γάζα δολοφονούνται κυριολεκτικά και μεταφορικά παιδικές ψυχές..
Τι είναι αυτό που γεννά τέτοιο απύθμενο μίσος?
Τόση κακία,τόση απανθρωπιά?
Πως κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ταγοί του Ισραήλ?
Το αίμα τόσων αθώων δεν τους βαραίνει??s506461629_1752345_6475

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...