Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 22 Οκτωβρίου 2008

Εν όψει της διεξαγωγής του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών που θα καλύψουν το ποσοστό 60% κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 και, προς επίσπευση της όλης διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις ως άνω σχετικές προκηρύξεις (ΚΕΦ. Ε) θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 23 Οκτωβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2008. Σχετικά σας αναφέρουμε:
1. Έχει δημιουργηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ειδική φόρμα αίτησης, κοινή και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία θα ορίσουν υπαλλήλους, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με το έργο της παραλαβής των δικαιολογητικών και της καταχώρισης των αιτήσεων των υποψηφίων.
2. Οι υποψήφιοι καταθέτουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία διαγωνίζονται, την αίτηση και ένα φάκελο μεγέθους Α4, στον οποίο θα εμπεριέχονται με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στον οποίο θα έχουν αναγράψει καθαρά, ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον κλάδο – ειδικότητα, στον οποίο επιθυμούν να διαγωνιστούν, και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους. Πριν την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν υποχρεωτικά το παράβολο, το οποίο αμέσως μετά τοποθετείται στο φάκελο. Αίτηση χωρίς παράβολο δεν γίνεται δεκτή. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης και ελέγχουν προσεκτικά την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Το ένα αντίγραφο, με πρωτότυπη υπογραφή τους, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τοποθετείται στο φάκελο, ο οποίος κλείνεται με επιμέλεια από τον ίδιο τον υποψήφιο και παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η χειρόγραφη αίτηση καταστρέφεται παρουσία του υποψηφίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και της επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ περιορίζονται στην ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων και στην αποστολή των φακέλων στο ΑΣΕΠ. Εφιστάται η προσοχή στην τοποθέτηση του παραβόλου στο φάκελο του υποψηφίου αμέσως μετά από την επίδειξή του, διότι, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις, αποκλείονται από τη διαδικασία υποψήφιοι που από την αίτησή τους λείπει το καθορισμένο παράβολο.
3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν, εντός δύο ημερών, με ταχυδρομική υπηρεσία «πόρτα-πόρτα» τους φακέλους των υποψηφίων και τα στοιχεία τους, καταχωρισμένα ηλεκτρονικά, στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο νομιμότητας και την κατάρτιση πινάκων υποψηφίων για τον διαγωνισμό εκπαιδευτικών.

4. Στις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α΄, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν μόνο τα στοιχεία των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, cd) ανά Διεύθυνση και Γραφείο, ώστε οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου να ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Συνημμένα ακολουθούν οδηγίες για την καταχώριση των στοιχείων.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Πλατής
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
6. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄
7. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Α΄

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του online μηχανογραφικού εντύπου αίτησης για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Η λήψη αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί φέτος μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) που αξιοποιείται από το ΥΠΕΠΘ. Το σχετικό υποσύστημα ακολουθεί συναφή λογική με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λήψης αιτήσεων με τα οποία τα γραφεία/διευθύνσεις της εκπαίδευσης έχουν ήδη εξοικείωση.

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός δυνητικά μπορεί να υποβάλλει πολλές αιτήσεις, μία ανά κλάδο που διαθέτει και σε σχέση με μια συγκεκριμένη προκήρυξη διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Για κάθε κλάδο, ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στο οικείο γραφείο/διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας.

Για τη λήψη της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ‘Φάκελο Εκπαιδευτικού’ στο σύστημα ΟΠΣΥΔ (ένα υποσύνολο των στοιχείων της αίτησης αντλείται από το εν λόγω σύστημα). Αφού λοιπόν καταχωρίσουμε τα βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα, καλούμε το υποσύστημα αιτήσεων ΑΣΕΠ (δείτε παράδειγμα υπομενού στην επόμενη εικόνα)


Στα δύο πιο πάνω σχήματα παρουσιάζονται οι βασικές φόρμες καταχώρισης των στοιχείων της αίτησης. Σχετικά με τους τίτλους σπουδών, ο χειριστής καλείται να καταχωρίσει το σύνολο των μεταπτυχιακών που διαθέτει ο υποψήφιος τόσο στην ειδικότητά του όσο και στη Διδακτική (αντίστοιχα και για τους διδακτορικούς τίτλους) ενώ στη συνέχεια θα κληθεί να καταχωρίσει αναλυτικά το ανώτερο μέχρι δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και για τις δύο κατηγορίες (ειδικότητα, Διδακτική) και μέχρι ένα διδακτορικό τίτλο για κάθε κατηγορία, αντίστοιχα.

Στα πεδία της προϋπηρεσίας καταχωρίζεται η συνολική προϋπηρεσία του υποψήφιου (με βάση και τη σχετική προκήρυξη) κι όχι μόνο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που διατηρείται στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η καταχώριση του κλάδου ενός υποψήφιου ακολουθεί την κωδικοποίηση που προβλέπεται από το ΥΠΕΠΘ και αξιοποιείται στο σύστημα ΟΠΣΥΔ. Ωστόσο, κατά την ‘προβολή’ των αιτήσεων θα εμφανίζεται ο κλάδος του εκπαιδευτικού με βάση την τυποποίηση που υιοθετείται από το ΑΣΕΠ.


 

ΘΕΜΑ : «Έντυπο βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»


Σας αποστέλλουμε συνοδευτικά το έντυπο βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες, που θα χρησιμοποιήσουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011.

Το αντίστοιχο έντυπο για τις δημόσιες προϋπηρεσίες θα το βρείτε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο πεδίο «ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» και στη συνέχεια «Βεβαίωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού».

Επίσης, σας αποστέλλουμε συνοδευτικά έντυπο «Βεβαίωσης Δημόσιας Προϋπηρεσίας Σχολ. Έτους 2008-2009», βάσει του οποίου θα χορηγηθούν χειρόγραφα από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Εκπαίδευσης βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών, που έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2008-2009.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Εσωτ. Διανομή:
Δ/νση Προσ/κου Π.Ε. – Τμήμα Α΄ Διορισμών.
Δ/νση Προσ/κου Δ.Ε. – Τμήμα Α΄ Διορισμών.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ημερ.: …………….
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                               Αρ.Πρ.: ……….   

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ -Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………

 

Ταχ.Δ/νση:

Tαχ. Κωδ.:

Τηλ.:

Φαξ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009

Όπως φαίνεται από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας,

ο/η  ……………………………………………….…… του ……………….. , κλάδου…………

ΠΕ(…) και Α.Φ.Μ. ……………………, προσλήφθηκε με την αριθμ. …………….…Υπουργική Απόφαση ως αναπληρωτής και με την αριθμ. …………… Πράξη Ανάληψης του Δ/ντη Εκπ/σης

/ προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος με την αριθμ.[1] …………….. Πράξη του Δ/ντή Εκπ/σης

και τοποθετήθηκε στις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς μας στις οποίες ανέλαβε υπηρεσία την………………….. ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

 

Σχ. Μονάδα

Διδ. Έτος

Από

 Έως

Χρόνος Πραγματικής Υπηρεσίας

 

 

Μήνες

Ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

Πράξη Δ/ντη Εκπ/σης**

Σχ. Μονάδα

Διδ. Έτος

Ώρες Σύμβασης

Εβδ/ιαίως

Από

Έως

Χρόνος Πραγματικής Υπηρεσίας

Μήνες

Ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για την προσαύξηση μονάδων σύμφωνα με τον Ν. 2834/2000,  για το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008.

 

 

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ημερ.: …………….
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                               Αρ.Πρ.: ……….   

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ -Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ…………………

 

Ταχ.Δ/νση:

Tαχ. Κωδ.:

Τηλ.:

Φαξ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Σε Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες)

Όπως φαίνεται από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας,

ο/η  ……………………………………………….…… του ……………….. ,κλάδου…………

ΠΕ(…) και Α.Φ.Μ. ……………………, υπηρέτησε ως αναπληρωτής /ωρομίσθιος σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες της περιφέρειας μας ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Σχ. Μονάδα

Διδ. Έτος

Από

 Έως

Χρόνος Πραγματικής Υπηρεσίας

 

 

Μήνες

Ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Σχ. Μονάδα

Διδ. Έτος

Από

 Έως

Χρόνος Πραγματικής Υπηρεσίας

 

 

Μήνες

Ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΜΗΝΕΣ:

 

ΗΜΕΡΕΣ:

 

 

 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για την προσαύξηση μονάδων σύμφωνα με τον Ν. 2834/2000,  για το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008.

 

 Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΑΠΟ ΤΟ ALFAVITA.GR

Read Full Post »

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...