Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 7 Μαΐου 2008

Για έλλειψη επαρκούς διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και για πολλές ελλείψεις στο σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή κάνει λόγο ο Συνήγορος του πολίτη.

Θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα των 10 ημερολογιακών ημερών που έθεσε το Υπουργείο για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου ήταν «χρόνος απολύτως ανεπαρκής για την εμπεριστατωμένη μελέτη του Σχεδίου, πόσω μάλλον για την ανάπτυξη ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου».

. Παράλληλα, ο Συνήγορος εκφράζει την ανησυχία του για προβλέψεις ή ελλείψεις του Σχεδίου Νόμου που δεν συνάδουν με τη διακηρυττόμενη γενική φιλοσοφία του. Ειδικότερα , σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Συνήγορου :

· Διαφαίνεται μια τάση περιορισμού των κατηγοριών μαθητών με ε.ε.α. στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα παροχής ειδικών υποστηρικτικών μέτρων, καθώς δεν περιλαμβάνονται πλέον κάποιες κατηγορίες μαθητών, όπως λ.χ. αυτοί με «δυσκολία μάθησης εξαιτίας …ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων» ή «όσοι έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες».

· Περιορίζεται η δυνατότητα φοίτησης μαθητών με κινητικές αναπηρίες –που δεν αυτοεξυπηρετούνται- σε γενικά σχολεία, και προτιμάται η ένταξή τους σε ΣΜΕΑΕ (όπου τυχόν υπάρχουν). Η πρόβλεψη αυτή οδηγεί μεγάλο αριθμό μαθητών εκτός ισότιμης εκπαιδευτικής συμμετοχής.

· Αφαιρείται από τα ΚΔΑΥ (πλέον ΚΕΔΔΥ) η αρμοδιότητα συμβουλευτικής υποστήριξης των οικογενειών των μαθητών με ε.ε.α., με σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων.

· Δεν διασφαλίζεται η έγκαιρη τοποθέτηση ειδικών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης από την αρχή του σχολικού έτους, η οποία μάλιστα για τους μαθητές της Α Δημοτικού περιορίζεται στο χρόνο από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 20 Οκτωβρίου, ενώ η διάγνωση για ε.ε.α. θα μπορούσε να υπάρχει από πολύ νωρίτερα.

· Γενικότερα, η εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης φαίνεται να περιορίζεται σε κάποιες κατηγορίες μαθητών με ε.ε.α., χωρίς όμως να διασφαλίζεται με άλλους τρόπους η υποστήριξή όσων δεν καλύπτονται από αυτήν, για την φοίτηση στο γενικό σχολείο.

· Δεν παρέχονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την έγκριση και εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ε.ε.α. που φοιτούν σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

· Δεν υπάρχουν προβλέψεις για τη διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών με ήπια νοητική υστέρηση, οριακή νοημοσύνη /ανωριμότητα, αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς, που φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις.

· Δεν υπάρχουν προβλέψεις για την παροχή εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών βοηθημάτων για μαθητές με αναπηρίες.

· Δεν γίνεται αναφορά στη λειτουργία των ιδιωτικών κέντρων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης –που αποτελούν πραγματικότητα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία- και δεν θεσμοθετούνται πρότυπα (standards) για τη λειτουργία τους ούτε διαδικασίες ελέγχου τους από την Πολιτεία.

· Δεν προβλέπεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προσεγγίσεις και μεθόδους κατανόησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και υποστήριξης της συμμετοχικής εκπαίδευσης των μαθητών με ε.ε.α.

· Δεν αναφέρονται ειδικά μέτρα που θα προάγουν και θα ενισχύουν διαρκώς την δυνατότητα όλων των σχολείων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και λειτουργικά τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στο τρέχον πλαίσιο λειτουργίας τους, με κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και καθιέρωση διαδικασιών, με τις οποίες θα υποβοηθούνται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση και εφαρμογή της συμμετοχικής εκπαίδευσης για όλους.

Ο Συνήγορος κρίνει ωστόσο απαραίτητη τη δημόσια παρέμβασή του, προκειμένου να θέσει κυρίως δύο ζητήματα:

Α. Το νέο νομοθέτημα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα αποτελέσει βήμα προόδου, υπό την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. Χρειάζεται, συνεπώς, να διασφαλίζει επί της ουσίας την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, να παρέχει σε αυτούς την κατάλληλη υποστήριξη, όπου και όταν χρειάζεται, και να μην αναιρεί ή συρρικνώνει δικαιώματά τους. Ανταποκρινόμενη στις αρχές του διεθνούς και εθνικού δικαίου, η Ειδική Εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παράλληλα θα επωφελείται από αυτήν και μέσω αυτής θα μπορεί να αναπτύσσει συλλογικές πρακτικές και προσεγγίσεις μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης, με συμμετοχικές δραστηριότητες που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και καταπολεμούν τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, παρόλο που επιφέρει ρυθμιστικές αλλαγές με στόχο την υπέρβαση των παρατηρούμενων δυσλειτουργιών και προβλημάτων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν φαίνεται να διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την ισότιμη συμμετοχική εκπαίδευση την οποία επαγγέλλεται.

Β. Η επιδίωξη της ανάπτυξης ποιοτικής Ειδικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ισότιμης συνεκπαίδευσης, από την οποία πρέπει να εμφορείται ολόκληρο το γενικό σύστημα εκπαίδευσης, δεν επιτυγχάνεται ούτε ολοκληρώνεται με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν αφενός οι προβλεπόμενες εκ του νόμου υπουργικές αποφάσεις (π.χ. για τα ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα), κυρίως όμως να υπάρξει μια σειρά συνεπών και συνεκτικών διοικητικών μέτρων που να καλλιεργεί στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές τη συνείδηση ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποτελούν παράγοντες και λόγους αποκλεισμού, αλλά προκλήσεις για την βελτίωση των εργαλείων και των διεργασιών που θα επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές να αναπτύσσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητές τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να σέβονται και να αξιοποιούν την διαφορετικότητα του καθενός, συνυπάρχοντας λειτουργικά. Για να υπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο η προστασία και προάσπιση αυτών ακριβώς των δικαιωμάτων, απαιτείται η συνδρομή όλων, ώστε με τις αναγκαίες διαρκείς επενδύσεις πόρων και την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, να διασφαλιστεί στην πράξη η απόλαυση των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση.

http://www.esos.gr

Read Full Post »

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 19-6-2008 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2008. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι:

α) με δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) με ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) με το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Α’ Αθήνας (Διεύθυνση και 7ο Γραφείο), Β’ Αθήνας (Διεύθυνση και 1ο Γραφείο), Γ’ Αθήνας (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δ’ Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά, Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα), Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Καβάλας, Διεύθυνση Κοζάνης, Διεύθυνση Λάρισας, Διεύθυνση Τρικάλων και Διεύθυνση Φθιώτιδας (Λαμία).

Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο). Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Επειδή, στα Τρίκαλα και στη Λαμία δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ. το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές, κατά συνέπεια οι υποψήφιοι των περιοχών αυτών που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο νομό Έβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., την ημέρα που θα ορισθεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος θα μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Έβρου θα ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. και στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 20-6-2008 μέχρι 27-6-08, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν και η οικεία Επιτροπή οφείλει να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.

http://www.alfavita.gr

Read Full Post »

Γλυπτά έργα και λιθογραφίες με την υπογραφή του πιο γνωστού εκπροσώπου του σουρεαλισμού, του Σαλβαντόρ Νταλί, φιλοξενεί από την Τετάρτη η Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας και 25ης Μαρτίου), με στόχο να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του καλλιτέχνη, άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Όλος ο κόσμος γνωρίζει τα χαρακτηριστικά αριστουργήματα του Σαλβαντόρ Νταλί και την εκπληκτική φαντασία του πιο συζητημένου καλλιτέχνη του 20ού αιώνα. Παρόλα αυτά, είναι λιγότερο γνωστό ότι, σαν τον Πικάσο, και ο Νταλί είναι ένας πολύμορφος καλλιτέχνης.

Η άλλη πλευρά του ταλέντου του είναι η τρισδιάστατη έκφραση της τέχνης του, δηλαδή η γλυπτική. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει μερικά από τα πιο δημοφιλή έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, τα οποία προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

Η έκθεση περιλαμβάνει δώδεκα πρωτότυπα γλυπτά έργα από ορείχαλκο, μερικά από τα οποία ξεπερνούν τα 2μ. ύψος και θα εντυπωσιάσουν το φιλότεχνο κοινό. Παρουσιάζονται, επίσης, 12 πολλαπλά γλυπτά έργα από ορείχαλκο, καθώς και 21 λιθογραφίες.

Ο πιο συζητημένος καλλιτέχνης της οφθαλμαπάτης, της ονειρικής παραίσθησης και της αλληγορικής εικόνας, δεν σταμάτησε ποτέ να προκαλεί το ενδιαφέρον είτε με το έργο του, είτε με τις δηλώσεις του. Από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και μεγαλοφυΐα στην ιστορία της Τέχνης, ο Νταλί ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα που συνδύαζε το απαράμιλλο ταλέντο του ζωγράφου, του δημιουργού ταινιών, αλλά και του συγγραφέα και σχεδιαστή.

Αναρίθμητα βιβλία και άρθρα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία προσπαθούν να αναλύσουν τον εκκεντρικό χαρακτήρα του Νταλί. Τόσο ο ίδιος, όσο και το έργο του αποτελούν πεδίο έρευνας και οξείας κριτικής. Η δουλειά του γεμάτη κρυφούς συμβολισμούς, κατευθυνόμενη από την αχαλίνωτη φαντασία του, τον αναδεικνύει σε οικουμενικής σημασίας καλλιτέχνη.

Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης κυκλοφορεί το εκπαιδευτικό φυλλάδιο που επιμελήθηκε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.

Η εκθέση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου. Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 με 21:00, Σάββατο 18:00 με 21:00, Κυριακή 10:00 με 14:00 και Δευτέρα κλειστά.

http://www.in.gr

Read Full Post »

ΤΕΣΤ
 
Το τεστ έχει μόνο 1 ερώτηση, αλλά είναι πολύ σημαντική! Δίνοντας μια ειλικρινή απάντηση θα καθορίσει το φιλότιμο σου!
Το τεστ περιέχει μια τυχαία, εντελώς φανταστική περίσταση όπου ΕΣΥ  καλείσαι να πάρεις μια απόφαση! Θυμήσου ότι η απάντηση σου πρέπει να είναι ειλικρινής.
Διαβάστε τα παρακάτω και δώστε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε γραμμή!
 
Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
Είσαι στη Νέα Ορλεάνη. Γύρω σου κυριεύει το χάος που προκάλεσε ένας τυφώνας και πολλαπλές πλημμύρες.
Είναι μια πλημμύρα βιβλικών διαστάσεων. Είσαι ένας δημοσιογράφος – φωτογράφος που δουλεύει για μία πολύ μεγάλη εφημερίδα, και είσαι
παγιδευμένος μέσα στην μέση αυτής της καταστροφής!!
Η κατάσταση είναι φοβερή! Προσπαθείς να τραβήξεις φωτογραφίες που θα καθορίσουν την καριέρα σου. Σπίτια καταστρέφονται, άνθρωποι ουρλιάζουν, άλλοι εξαφανίζονται κάτω από τα νερά! Η φύση τα καταστρέφει όλα!
 
ΤΟ ΤΕΣΤ
Ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στο νερό! Παλεύει για τη ζωή του προσπαθώντας να μη τον καταπιούν τα κύματα! Πλησιάζεις… και σου μοιάζει οικείος! Ξαφνικά καταλαβαίνεις ποιος είναι!
Είναι ο George Bush!!!
Την ίδια στιγμή βλέπεις τεράστια κύματα να κατευθύνονται καταπάνω του έτοιμα να τον πνίξουν!

Έχεις 2 επιλογές:

1) Μπορείς να σώσεις την ζωή του George Bush ή

2) Να τραβήξεις μια δραματική φωτογραφία που αναπαριστά τον θάνατο ενός από τους πιο δυνατούς και σημαντικούς ανθρώπους στον πλανήτη!
 
      Η ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εδώ είναι η ερώτηση και παρακαλώ απάντησε ειλικρινά:

α) Θα επιλέξεις έγχρωμο φιλμ με υψηλή αντίθεση, ή

β) θα πας για την κλασική απλότητα του ασπρόμαυρου;

Read Full Post »

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...